1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met minimaal 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

4.5 Na bevestiging van de opdracht geldt in alle gevallen een betalingsverplichting, ook bij eventuele afzegging of verplaatsing van de datum waarop de afspraak plaats vindt.

4.6 Ten aanzien van opdrachten met een totale waarde van meer dan 100 euro inclusief btw geldt een aanbetaling van 50%, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken door de Fotograaf. De aanbetaling dient maximaal één maand na akkoord op de offerte en minimaal één maand voor de voor de fotoreportage geplande datum te worden voldaan door de wederpartij aan de Fotograaf.

4.7 Betaling van een aanbetaling is definitief en dit bedrag kan dan ook niet teruggevorderd worden, ook niet bij afzegging of verplaatsing van de opdracht. In het geval van onvoorziene omstandigheden of ziekte zal Rochelli's Fotografie zich uiterst inspannen om een gelijkwaardige fotograaf met een vergelijkbare stijl van fotografie in te zetten voor de opdracht. Waar mogelijk zal de nabewerking alsnog door Rochelli's Fotografie uitgevoerd worden.

4.8 Betaling kan contant plaatsvinden of middels bankoverschrijving naar het door de Fotograaf op de factuur genoemde bankrekeningnummer (IBAN), tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen de Fotograaf en de wederpartij.

4.9 Fysieke producten, zoals fotoafdrukken, worden pas geleverd door de Fotograaf wanneer de betaling is voldaan.

5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht

6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Kleurenweergave van foto’s kan afwijken op verschillende schermen of type afdrukken. De Fotograaf maakt gebruik van een gekalibreerd beeldscherm en is dan ook niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor kleurafwijkingen van foto’s of afdrukken. De wederpartij kan hierom tevens geen aanspraak maken op restitutie van betaalde gelden.

6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij is geaccordeerd en aan de Fotograaf is geretourneerd. Uitzondering hierop is meerwerk dat ter plekke ontstaat en naar alle redelijkheid is uitgevoerd door Fotograaf. De Fotograaf zal hier naar alle redelijkheid het gebruikelijke uurtarief voor in rekening brengen. Deze zijn volledig voor rekening van de wederpartij.

6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding.

6.4 De Fotograaf levert nooit de onbewerkte foto’s aan de wederpartij, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen. Het is de wederpartij tevens niet toegestaan om zelf nabewerking toe te passen op de door Fotograaf geleverde foto’s.

6.5 De wederpartij is verantwoordelijk voor de locatie van de fotoshoot of fotoreportage. De Fotograaf zal hierin adviseren en meedenken. De wederpartij is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming of toegang en draagt alle kosten die voortkomen uit het gebruik van een locatie, inclusief parkeerkosten en toegangskosten van de Fotograaf.

6.6 De Fotograaf zal zich uiterst inspannen om uiterlijke drie weken (met uitzondering van trouwfotografie) na het nemen van de foto's, deze digitaal te leveren aan de wederpartij, tenzij vooraf anders bepaald. Indien deze termijn, door omstandigheden niet behaald wordt, zal de Fotograaf de wederpartij hierover inlichten en de foto's alsnog zo spoedig als mogelijk digitaal opleveren.

6.7 Foto’s die voortkomen uit trouwfotografie worden door de Fotograaf uiterlijk acht weken na het nemen van de foto’s digitaal geleverd aan de wederpartij, tenzij vooraf anders bepaald door de Fotograaf. Indien overeengekomen kan de Fotograaf binnen 5 dagen een kleine selectie foto’s leveren aan de wederpartij. Deze selectie foto’s kan afwijken van het eindproduct. Indien de genoemde termijnen niet behaald worden, zal de Fotograaf de wederpartij hierover inlichten. De genoemde termijnen betreffen een inspanningsverplichting. Hieraan kunnen door de wederpartij dan ook geen rechten worden ontleend.

6.8 Selectie van foto’s wordt gedaan door de Fotograaf, tenzij vooraf anders overeengekomen.

6.9 Indien foto’s worden gebruikt door Fotograaf voor het opstellen van een fotoalbum voor de wederpartij, dan kan aanvullende nabewerking plaatsvinden.

7. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Het staat de Fotograaf vrij om gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele en/of commerciële doeleinden.

8. Licentie

8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht

9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Bewaren foto’s en eindproducten

11.1 De wederpartij is, na oplevering door de Fotograaf, zelf verantwoordelijk voor het opslaan en kopiëren van de foto’s, alsmede als het maken van een back-up van deze foto’s. Niet geleverd materiaal, waaronder de bronbestanden, zijn niet opvraagbaar of opeisbaar.

11.2 De Fotograaf bewaart de nabewerkte opgeleverde foto’s twee maanden op basis van “best effort” vanaf het moment dat de foto’s aan de wederpartij zijn opgeleverd. Dit is echter geen verplichting of garantie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

12. Levering van fysieke producten

12.1 Indien de wederpartij wenst een fysiek product te bestellen bij de Fotograaf, zal de Fotograaf vooraf een indicatie geven van de verwachtte levertijd en kosten. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

12.2 Fysieke producten worden door de Fotograaf pas besteld bij de leverancier wanneer de volledige betaling hiervoor door de wederpartij aan de Fotograaf is voldaan.

12.3 Gepersonaliseerde producten kunnen in geen geval worden geretourneerd.

12.4 De wederpartij controleert de door de Fotograaf geleverde producten op schade op het moment van de levering door de Fotograaf. Eventuele schade wordt direct bij levering gemeld bij de Fotograaf. Indien er door wederpartij geen schade wordt gemeld bij levering door de Fotograaf, dan kan de wederpartij geen aanspraak maken op vervanging van het product.

12.5 Bij de Fotograaf gekochte cadeaubonnen of tegoedbonnen voor fotografie zijn onbeperkt geldig, tenzij anders is beschreven door de Fotograaf. Het is de wederpartij verboden om wijzigingen aan te brengen aan door de Fotograaf geleverde cadeaubonnen of tegoedbonnen. De Fotograaf heeft ten alle tijden het recht om een cadeaubon of tegoedbon ongeldig te verklaren zonder dat dit recht geeft op restitutie van het door wederpartij betaalde bedrag.

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag voor de werkzaamheden die zijn uitgevoerd op de datum waarop de schade is ontstaan, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

11.5 Bij technische problemen is de Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte apparatuur is iedere aansprakelijkheid van de Fotograaf uitgesloten.

11.6 In alle gevallen van schade door afwezigheid van de Fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte), dient de Wederpartij de Fotograaf de gelegenheid te geven om de afspraak opnieuw in te plannen of andere alternatieven aan te bieden. Aansprakelijkheid van de Fotograaf is hierna in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag voor de werkzaamheden die (zouden) zijn uitgevoerd op de datum waarop de schade is ontstaan (uitgezonderd van eventuele gedane aanbetalingen), dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

12. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze

13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.